Ogólne informacje o projekcie

 

Projekt „Własna firma szansą na pracę” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

Cel projektu

Celem ogólnym Projektu jest uruchomienie na terenie woj. śląskiego do 30 kwietnia 2017 r. działalności gospodarczej przez 30 osób (13 kobiet i 17 mężczyzn) powyżej 50 r.ż., bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w jednym z 11 śląskich powiatów: Bytom, Piekary Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, będziński, zawierciański, Sosnowiec, żywiecki, częstochowski, kłobucki i myszkowski, w których sytuacja na rynku pracy jest relatywnie najtrudniejsza, oraz utrzymanie przez nich przedsiębiorstw przez minimum 12 miesięcy.

Celem wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości jest promowanie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań służących tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości.

Wsparcie

W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 formy wsparcia:

 • szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej,
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczych,
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze i finansowe przez okres do 6/ do 12 miesięcy od dnia – rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dodatkowo każdy UP ma zagwarantowany udział w szkoleniach zewnętrznych, których realizacja zostanie zdiagnozowana przez doradcę zawodowego podczas Rekrutacji. Kursy/szkolenia zawodowe realizowane będą po rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu.

Wartość projektu: 1.748.427,60 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1.486.163,46 zł.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, spełniających łącznie następujące warunki:

 1. ukończyły 50 rok życia (osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 50 r.ż.)
 2. zamieszkują na terenie na terenie jednego z 11 powiatów województw śląskiego: Bytom, Piekary Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, będziński, zawierciański, Sosnowiec, żywiecki, częstochowski, kłobucki i myszkowski;
 3. zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą (adres/siedziba zakładu głównego działalności) na terenie województwa śląskiego;
 4. są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo/biernymi zawodowo;
 5. złożyły dokumenty rekrutacyjne do Projektu w wyznaczonym terminie.

Do Projektu nie mogą przystąpić osoby, które:

 1. nie kwalifikują się do ww. grupy;
 2. posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;
 3. były zarejestrowane jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;
 4. zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 5. równolegle korzystają z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS na działania związane z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej;
 6. nie zaakceptowały warunków zawartych w regulaminach;
 7. podały w Formularzu rekrutacyjnym dane nie odpowiadające stanowi faktycznemu lub nieprawdziwe;
 8. były/są karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny i/lub nie korzystają z pełni praw publicznych i/lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. były/są karane karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 10. posiadają nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne;
 11. w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
 12. otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
 13. w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia pomostowego zawieszą prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 14. nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 15. były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat u tego Beneficjenta lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem lub pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
  • związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia);
  • związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
   Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub wykonawcy.
 16. planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych ze wsparcia, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 17. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Ponadto pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.

Warunki, o których mowa powyżej kandydujący do uczestnictwa w Projekcie potwierdzają składając odpowiednie oświadczenia.