Regulamin

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Aneks do Regulaminu

Aneks do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz rekrutacyjny

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie – Formularz rekrutacji

Formularz rozmowy rekrutacyjnej

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – FORMULARZ ROZMOWY REKRUTACYJNEJ

Karta oceny formalno-merytorycznej formularza

Załącznik nr 4. do Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie – KARTA OCENY FORMALNO – MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Wzór umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – Wzór umowy o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego.

Wzór Pełnomocnictwa

Załącznik nr 6 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie – Wzór Pełnomocnictwa

Informacja nt. sektorów wykluczonych z pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Informacja nt. sektorów wykluczonych z pomocy de minimis

Oświadczenie (wiek i miejsce zamieszkania)

Załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie – Oświadczenie (wiek i miejsce zamieszkania)

Oświadczenie – bierność zawodowa/nieaktywność zawodowa

Załącznik nr 9 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie – Oświadczenie- bierność zawodowa/nieaktywność zawodowa

Procedura zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo biznesowe

Załącznik nr 1 – wniosek

Załącznik nr 1 do Procedura zwrotu kosztów dojazdu – wniosek

Załącznik nr 2 – tabela kosztów dojazdu

Załącznik nr 2 do Procedury zwrotu kosztów dojazdu – tabela kosztów dojazdu

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 3 do Procedura zwrotu kosztów dojazdu – oświadczenie

Regulamin finansowy

Aktualna wersja Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zmiana dotyczy:

§6

Umowy o udzielenie wsparcia finansowego
ust. 11 zyskuje nowe brzmienie:

 W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym lub poręczenia cywilnego, wymagane jest poręczenie co najmniej jednego poręczyciela, który spełnia łącznie następujące wymagania (w przypadku kilku poręczycieli, każdy z nich spełnia łącznie następujące wymagania):

a) osoba fizyczna w wieku do 67 lat,
b) nie ciążą na poręczycielu zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań,
c) uzyskujący miesięcznie minimum 2.500,00 zł brutto z tytułu:

c:a) pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnienia na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia Biznesplanu, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub
c:b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub
c:c) posiadania przyznanego prawa do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia Biznesplanu”.

Aneks do Regulaminu finansowego

Aneks do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Biznesplan

Załącznik nr 1. Biznesplan – wzór

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej

Załącznik nr 2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o nieskorzytsaniu z pomocy de minimis

Załącznik nr 4. Oświadczenie o nieskorzytsaniu z pomocy de minimis

Zbiór oświadczeń

Załącznik nr 5. Zbiór oświadczeń

Szczegółowe zestawienie towarów i usług

Załącznik nr 6. Szczegółowe zestawienie towarów i usług

Karta oceny merytorycznej Biznesplanu

Załącznik nr 7. Karta oceny merytorycznej Biznesplanu

Zaświadczenie o pomocy de minimis

załącznik nr 8. Zaświadczenie o pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego – wzór

Załącznik nr 10. Wzór umowy – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Opis dokumentu księgowego – wzór

Załącznik nr 11. Opis dokumentu księgowego – wzór

Harmonogram rzeczowo – finansowy wydatków

Załącznik nr 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy wydatków pokrytych ze środków podstawowego przedłużonego wsparcia pomostowego

Pełnomocnictwo – wzór

Załącznik nr 13. Pełnomocnictwo – wzór

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo – szkoleniowych

Załącznik nr 14. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo – szkoleniowych

Oświadczenie wydatkowanie zgodne ze Szczegółowym zestawieniem_ Harmonogramem rzeczowo-finansowym

Załącznik nr 15. Oświadczenie wydatkowanie zgodne ze Szczegółowym zestawieniem_ Harmonogramem rzeczowo-finansowym

Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 16. Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Potwierdzenie usługi doradczo-szkoleniowej

Załącznik nr 17. Potwierdzenie usługi doradczo-szkoleniowej

Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 18 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wniosek o przyznanie podstawowego przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 19. Wniosek o przyznanie podstawowego przedłużonego wsparcia pomostowego

Oświadczenia

Załącznik nr 20. Oświadczenia

Karta weryfikacji formalnej

Załącznik nr 21. Karta weryfikacji formalnej

Karta oceny merytoryczno-technicznej

Załącznik nr 22. Karta oceny merytoryczno-technicznej

Oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej

Załącznik nr 23. Oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej

Oświadczenie o przyczynach pozostawania w złej kondycji finansowej

Załącznik nr 24. Oświadczenie o przyczynach pozostawania w złej kondycji finansowej

Szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług

Załącznik nr 25. Szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług dotyczące Umowy o udzielenie wsparcia finansowego_ Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego _aneksu do umowy