Wyniki oceny formalnej wniosków dot. przedłużonego wsparcia pomostowego

Informujemy, że w wyniki oceny formalnej wniosków dot. przedłużonego wsparcia pomostowego, wszystkie złożone w ramach II dodatkowego naboru dokumenty zyskały pozytywną rekomendację i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny merytoryczno- technicznej zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.