Nabór wniosków dotyczących finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego

Nabór potrwa od 18.08.2017 r. do 25.08.2017 r.

Zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego, dn. 18.08.2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków dot. wsparcia pomostowego przedłużonego. Nabór potrwa do 25.08.2017 r.

 

Dokumenty, które należy złożyć w ramach wnioskowania o wsparcie opisane są w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

 1. Przedłużone finansowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres od 7 do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, na podstawie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 19), złożonego do Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami:
  a) Oświadczenia (załącznik nr 20)
  b) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (załącznik nr 3)  wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 4);
  c) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 9);
  d) Oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (załącznik nr 23);
  e) Oświadczenie Uczestnika projektu o przyczynach pozostawania w złej kondycji finansowej (załącznik nr 24);
  f) Harmonogram rzeczowo- finansowy wydatków pokrytych ze środków  podstawowego/przedłużonego* wsparcia pomostowego (załącznik nr 12).
 2. Przedłużone wsparcie pomostowe finansowe jest przyznawane na podstawie aneksu do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego podstawowego (załącznik nr 18). Ww. aneks określa m.in. wartość i warunki wypłaty środków, sposób weryfikacji wydatkowanych środków oraz faktu prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej niewyrejestrowania lub/i niezawieszenia) przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.
 3. Tryb składania wniosków oraz ocena formalna dot. przedłużonego wsparcia pomostowego jest taka sama jak w przypadku wsparcia pomostowego podstawowego.
 4. Przedłużone wsparcie pomostowe finansowe stanowi pomoc de minimis i nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Beneficjent zobowiązany jest wydać UP zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z obowiązującym wzorem (załącznik nr 8).

W celu przygotowania dokumentów, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości CZĘŚĆ IV: WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE W POSTACI FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zamieszczonym na stronie www.firma.okst.pl w zakładce dokumenty do pobrania.