Ogłoszenie

Wybór oficerów

Wynik zapytania ofertowego dot.: DORADZTWO ORAZ OCENA BIZNESPLANÓW/WNIOSKÓW

 

Wybór oficerów

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Katowicach zaprasza do złożenia ofert w zakresie: doradztwa biznesowego skierowanego do Uczestników projektu „Własna firma szansą na pracę”, którzy uruchomią w ramach projektu działalności gospodarcze oraz oceny biznesplanów oraz finansowego wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego, zgodnie z wytycznymi dla Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe doradztwo biznesowe oraz ocena biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe, realizowane przez 5 Oficerów (doradców)- kod CPV: 72221000-0 usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej. Procedura zapytania ofertowego prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności obowiązującej w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.