Procedura realizacji szkoleń i kursów zawodowych

PROCEDURA REALIZACJI SZKOLEŃ (ZEWNĘTRZNYCH) ZAWODOWYCH
„Własna firma szansą na pracę”

w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

1. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu o numerze RPSL.07.03.03-24- 0337/15 „Własna firma szansą na pracę” oraz zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zakłada się realizację zewnętrznych szkoleń i/lub kursów zawodowych dla Uczestników Projektu, których potrzeba realizacji została zdiagnozowana na etapie rekrutacji, podczas rozmowy z doradcą zawodowym.

2. Szkolenia/kursy zawodowe, w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą będą realizowane na podstawie indywidualnych wniosków złożonych przez uczestników projektu (zgodnie z procedurą skutecznego doręczenia informacji, opisaną w Regulaminie rekrutacji i Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości), w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Każdy wniosek złożony przez UP zawierać musi minimum informacji, tj.:
– nazwy szkolenia
– terminu realizacji
– kosztu szkolenia/kursu zawodowego
– danych wykonawcy szkolenia/kursu
– zgodności szkolenia/kursu z diagnozą potrzeb szkoleniowych opracowanych na etapie rekrutacji, podczas rozmowy z doradcą zawodowym.

4. Beneficjent dokonuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wniosku, weryfikacji złożonego przez UP wniosku (poprawności danych, zgodności ze zdiagnozowanymi na etapie rekrutacji potrzebami oraz konkurencyjnością oferty Wykonawcy szkolenia/kursu) i informuje UP w ciągu 3 dni roboczych o akceptacji lub odrzuceniu wniosku.

5. Płatność za szkolenie/kurs zawodowy odbywa się na podstawie dokumentu księgowego (faktury/rachunku) wystawionego przez Wykonawcę szkolenia/kursu na Beneficjenta Fundację Rozwoju Lokalnego, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa z dopiskiem: imię i nazwisko UP oraz nazwa kursu/szkolenia.

6. Średnia kwota przypadająca na 1 UP w ramach realizacji szkoleń/kursów zawodowych to 1000,00 zł. Wartość ogólna na realizację tej pozycji budżetowej to 30 000,00 zł. Beneficjent zastrzega sobie możliwość do akceptacji wniosku przewyższającego kwotę 1000,00 zł, w sytuacji powstania oszczędności na tej pozycji budżetowej.

7. Warunkiem uczestniczenia w danym kursie/szkoleniu jest jego zakończenie przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności UP w projekcie.

8. Uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia do Beneficjenta, zgodnie z procedurą skutecznego doręczenia informacji, dokumentów potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia i zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

9. Wsparcie w postaci szkolenia/kursu zawodowego stanowi pomoc de minimis i nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Beneficjent zobowiązany jest wydać UP zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z obowiązującym wzorem.

10. Ostateczna interpretacja niniejszej procedury należy do Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej po zasięgnięciu w uzasadnionych przypadkach opinii IP RPO WSL.

11. Niniejszą procedurę Beneficjent udostępnia w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Projektu.